Četrtna skupnost Posavje

Predstavitev Četrtne skupnosti Posavje

Območje Četrtne skupnosti Posavje zajema severne predele Ljubljane. Četrtna skupnost Posavje meji s Četrtno skupnostjo: Šentvid, Šmarna gora, Črnuče, Bežigrad, Šiška in Dravlje. Četrtna skupnost Posavje leži približno pet kilometrov od središča Ljubljane. Naselja so posejana na robu savske terase, na ravnini pod njo in ob Dunajski cesti. Četrtna skupnost je ožji del Mestne občine Ljubljana. Četrtna skupnost Posavje je nastala z združitvijo nekdanjih krajevnih skupnosti: Krajevne skupnosti Ježica, Krajevne skupnosti Stožice, Krajevne skupnosti Savlje Kleče, Krajevne skupnosti 7. september in Krajevne skupnosti Urške Zatler.

Referendum in ustanovitev četrtne skupnosti

Leta 1994 je nov Zakon o lokalni samoupravi, v svojem 19. členu določil, da se na območju občine lahko ustanovijo ožji deli občin krajevne, vaške ali četrtne skupnosti), ter da mora pri členitvi občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja. Notranja členitev Ljubljane se je pričela z referendum, ki je potekal 15. 10. 2000. Izid referenduma je določal ime četrti in pravni položaj. Volilci so na področju Posavja večinsko glasovali za četrt Posavje, ki naj bo pravna oseba. Na podlagi referendumskih rezultatov je bil 22. 3. 2001 spremenjen Statut Mestne občine Ljubljana.

Svet četrtne skupnosti

Organ četrtne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju četrtne skupnosti. Na rednih volitvah, dne 05. 10. 2014, se je volilo 13 svetnikov v Svet Četrtne skupnosti Posavje (volitev se je udeležilo 38,52 % volilnih udeležencev). Posamezne liste so prejele naslednje število mandatov:

 • LZJ – Lista Zorana Jankovića - 7
 • SMC – Stranka Mira Cerarja - 2
 • SDS - Slovenska demokratska stranka - 2
 • SD - Socialni demokrati - 1
 • NSi – Nova Slovenija - 1

Svet Četrtne skupnosti Posavje se je v četrtem mandatu konstituiral dne 25. 11.2014. Svetniki so izvolili predsednika sveta. Svet Četrtne skupnosti Posavje ima 13 članov, ki je sestavljen iz naslednjih članov in članic:

 • Amir CRNOJEVIĆ – predsednik (LZJ)
 • Mihael NOVAK – podpredsednik (NSi)
 • Nataša PEČNIK – članica (LZJ)
 • Sašo JOKIĆ – član (LZJ)
 • Mag. Jana MORELA – članica (LZJ)
 • Bojan ŽIBERT – član (LZJ)
 • Mojca HRIBERNIK – članica (LZJ)
 • Aljoša MASLE – član (LZJ)
 • Mag. Sandra PAHIĆ - članica (SMC)
 • Mag. Franc SMOLIČ – član (SMC)
 • Helena GROM – članica (SDS)
 • Uroš MINODRAŠ – član (SDS)
 • Andrej CIUHA – član (SD)

Člani sveta opravljajo svoje delo nepoklicno. Četrtno skupnost predstavlja predsednik sveta četrtne skupnosti. Delo Sveta Četrtne skupnosti Posavje lahko spremljate v rubriki Zapisniki sej Sveta Četrtne skupnosti Posavje.
Predsednik Sveta ČS Posavje, g. Amir Crnojević, ima pogovorne ure na sedežu ČS Posavje, Bratovševa pl. 30, vsako drugo sredo v mesecu, od 16. do 17. ure. Za pogovor se predhodno prijavite po telefonu 01/566 11 23 oz. preko e-pošte: mol.posavje@ljubljana.si.
Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja je, v skladu z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, v ČS Posavje MOL, predsednik sveta, g. Amir Crnojević. Odgovorna oseba za stike z mediji je, v skladu z določili Zakona o medijih, predsednik sveta, g. Amir Crnojević.

Svet Četrtne skupnosti Posavje ima delovna telesa:


a) Sosvet za promet in varnost občanov Četrtne skupnosti Posavje
 • Aljoša MASLE – predsednik
 • Mag. Jana Morela - članica
 • Mag. Sandra PAHIĆ - članica
 • Bojan ŽIBERT – član
 • Tilen ŽVAB – PP Ljubljana - Bežigrad
 • Draga LUCU – zunanja članica
 • Romana SLATINEK – zunanja članica

 • b) Finančna komisija Četrtne skupnosti Posavje
 • Mihael NOVAK – predsednik
 • Amir CRNOJEVIĆ - član
 • mag. Franc SMOLIČ – član
 • Uroš MINODRAŠ – član
 • Nataša PEČNIK – članica

 • c) Delovna skupina za reševanje problematike Bratovševe
 • Andrej CIUHA – predsednik
 • Amir CRNOJEVIĆ - član
 • Nataša PEČNIK – članica
 • Sašo JOKIĆ – član
 • Edvard RAVBAR – zunanji član

 • d) Delovna skupina za urejanje in čiščenje javnih površin
 • Nataša PEČNIK – predsednica
 • Amir CRNOJEVIĆ - član
 • mag. Sandra PAHIĆ – članica
 • Mojca HRIBERNIK – članica
 • Helena GROM – članica

 • Izvleček iz Sprememb in dopolnitev statuta MOL (UL RS 47/2007):

  60.člen

  Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami, katerih ustanovitelj je MOL, in sicer:

  • sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet, daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL,
  • predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih objektov in naprav,
  • sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
  • opozarja na zaznane nepravilnosti pri izvajanju javnih gospodarskih služb,
  • daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov,
  • daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti,
  • posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede predvidene prostorske ureditve,
  • sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov in aktov o razglasitvi naravnih vrednot, ki obravnavajo območje četrtne skupnosti,
  • oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov,
  • spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja,
  • daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena,
  • spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot,
  • spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturne dediščine,
  • spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno reševanje,
  • sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov,
  • spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno-izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev,
  • sodeluje pri pospeševanju kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnostih, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene prebivalcem četrtne skupnosti,
  • predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj,
  • s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo, in so namenjeni za delovanje lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti,
  • daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja pristojni organ mestne uprave,
  • spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
  • spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov,
  • opozarja na kršitve v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
  • sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč,
  • opozarja na neizvajanje predpisov MOL,
  • sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic,
  • sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti,
  • sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti MOL.

  60.a člen

  Četrtna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

  • na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
  • organizira kulturne, športne in druge prireditve,
  • izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov,
  • izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov,
  • letno oblikuje plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov mestne uprave. Kriteriji za izvedbo nalog se določijo v odloku iz 61. člena statuta.

  60.c člen

  Četrtna skupnost ima pravico posvetovati se z organi MOL, preden le-ti sprejmejo odločitev, ki jo neposredno zadeva. Četrtna skupnost ima pravico izraziti svoje mnenje, dajati pobude in predloge o upravljanju javnih zadev v MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost.

  Pravica do posvetovanja iz prejšnjega odstavka se četrtni skupnosti zagotavlja z obveščanjem, s pozivanjem za posredovanje mnenj, pripomb in predlogov ter vključevanjem predstavnikov četrtnih skupnosti v posvetovalna telesa, delovne skupine in svete javnih zavodov, ki jih ustanovijo organi MOL. Četrtna skupnost ima pravico sodelovati pri pripravi predlogov odločitev (predpisov in drugih dokumentov), ki jih pripravljajo organi MOL in se nanašajo na četrtno skupnost.

  Kontakt

  Hermina Rupnik

  Javna uslužbenka MOL

  Četrtna skupnost Posavje
  Bratovševa ploščad 30, Ljubljana

  T: (0)1 566 11 23
  F: (0)1 566 11 24

  Ime Priimek

  Javna uslužbenka MOL

  Četrtna skupnost Posavje
  Bratovševa ploščad 30, Ljubljana

  T: (0)1 566 11 23
  F: (0)1 566 11 24

  Prijavite se na novice

  Želite biti na tekočem? Prijavite se z vašim email naslovom in pošiljali vam bomo kaj se novega dogaja v naši skupnosti. Vse novice objavljene na naši spletni strani boste prejeli po emailu.

  Go to top